top of page
Rekrutacja
Zapisy do OREW Architekton trwają przez cały rok!!!
Aby zapisać dziecko do naszej placówki, wystarczy posiadać orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Wszystkie pozostałe dokumenty pomożemy wypełnić na miejscu.
Jak wygląda proces rekrutacji?
 
Wychowankowie przyjmowani są na podstawie:
  • wniosku złożonego przez jednego lub obu z rodziców/opiekunów prawnych, do którego w zależności od formy uczestnictwa dołączono:

    • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

    • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • ankiety - wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi

  • decyzji dyrektora szkoły obwodowej, w obwodzie której dziecko  mieszka o zezwoleniu na realizację obowiązku szkolnego lub nauki w OREW (wniosek nie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym oraz po ukończeniu 18 lat) 

W oparciu o złożone dokumenty, Dyrektor ośrodka podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do grona wychowanków. Decyzja ma formę pisemną i stanowi podstawę wpisu wychowanka do Księgi wychowanków.

Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do ośrodka oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka, obowiązku szkolnego  Dyrektora szkoły, w obwodzie której wychowanek mieszka.

Ostatnim krokiem jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych podania o transport dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Architekton w Jeleniej Górze (ul. Wincentego Pola 25, 58-500 Jelenia Góra) do:

- w przypadku zamieszkania w Jeleniej Górze, do Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze (ul. Kruszwicka 3, 58-500 Jelenia Góa)

- w przypadku zamieszkania w powiecie jeleniogórskim, do Urzędu Gminy w miejscu zamieszkania

Proces edukacji i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego wychowanka. Specjaliści wspólnie opracowują INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY (IPET), oparty o wcześniejszą, wielospecjalistyczną diagnozę.

Praca z podopiecznymi przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami, którzy współuczestniczą w tworzeniu indywidualnych programów, w prowadzeniu specjalistycznych oddziaływań, które kontynuują w domach. 

Całość świadczonych usług jest nieodpłatna!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 497 946 lub 795 012 221, lub osobiście w naszej siedzibie

przy ul. Wincentego Pola 25 w Jeleniej Górze.
Zapraszamy również do kontaktu przez e-mail: orewarchitekton@interia.pl

bottom of page