top of page
Edukacja
OREW Architekton jest niepubliczną placówką oświatową, która realizuje edukację dzieci i młodzieży w wieku 3 - 25 lat. Edukacja odbywa się w formie zajęć edukacyjno - terapeutycznych lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczcyh.
ZAJĘCIA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE
Zajęciami edukacyjno - terapeutycznymi objęte są dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie, afazja), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.
Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz IPET (indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny).
W programie zajęć między innymi:
  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • Zajęcia rozwijające kreatywność
  • Wychowanie fizyczne
Każdy wychowanek objęty jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, dogoterapią, arteterapią.
ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE
Zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. 
Terapia odbywa się w oparciu o IPZ (indywidualny program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych).
Każdy wychowanek objęty jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, dogoterapią, arteterapią.
bottom of page